Valmennukset

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia, haasteita oppimisessa/koulunkäynnissä tai perheille, jotka tarvitsevat perheenjäsenen neuropsykiatrisista haasteista johtuen tukea arjen sujumiseen. Valmennus on yksilöllisesti suunniteltua, tavoitteellista ja käytännönläheistä toimintaa, jossa painopiste on ratkaisukeskeisyydessä ja positiivisessa vahvistamisessa. Valmennuksen toteuttaa lastensuojelun ammattilainen, jolla on neuropsykiatrisen valmentajan koulutus.

ART

Aggression Replacement Training (ART) on ryhmämuotoinen interventio, joka on kehitetty epäsosiaalisesti käyttäytyvien nuorten auttamiseksi. Ryhmä kokoontuu viikoittain ja ryhmässä nuoret opettelevat ja harjoittelevat aikuisten johdolla sosiaalisia taitoja, vihan hallintaa ja moraalista päättelyä, joiden avulla selvitä ristiriitatilanteista ilman väkivaltaa.

PERHEARVIOINTI

Lapsi on aina osa jotain perhettä ja kun perhettä arvioidaan kokonaisuudessa yhdessä koko perheen kanssa, saamme oleellista ja tärkeää tietoa lapsesta/lapsista osana perheyhteisöä. Myös perheen vahvuuksien ja voimavarojen näkyväksi tuominen vie perhettä ja tätä kautta lasta kohti toimivampia ratkaisuja ja onnistumisia. Joskus perhettä palvelee parhaiten haasteiden ja voimavarojen kartoittaminen sekä perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen arvioiminen, jotta heille voitaisiin jatkossa kohdentaa oikeanlaisia tukitoimia.

Tarjoamme Perhearviointia, joka on perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä. Perhearviointi nousee perheterapian kentästä ja perustuu Lisa Bingley Millerin ja Arnon Bentovimin kehittämään menetelmään ja lähestymistapaan. Perhearvioinnissa tutkitaan yhdessä perheen kanssa, miten perheen arki sujuu ja millaista perheen elämä on sekä minkälaiset ovat perheenjäsenten väliset suhteen ja miten perheessä vastataan lasten muuttuviin tarpeisiin.

Suomessa perhearviointikoulutuksesta vastaa Suomen Mielenterveysseura. Perhearvioinnin tekee kyseisen koulutuksen suorittanut henkilö, jolla on käytössään siihen luotu materiaali. Kokemukset ovat osoittaneet, että perheen aktivoiminen mukaan tasavertaisina arviointiprosessiin, sitouttaa heidät paremmin yhteistyöhön ja positiivista kehitystä alkaa tapahtumaan usein jo prosessin aikana. Arviointiin tulee varata aikaa 9-11 tapaamiskertaa perheestä riippuen.