Kelopuu

Sosiaalipalvelut Kelopuu Oy on kotimainen vuonna 2016 perustettu työntekijöidensä omistama yritys. Palveluja tuotetaan Tampereen ja Jyväskylän seudulla. Kelopuu tuottaa sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita, lastensuojelun avohuollon palveluita sekä tarjoaa erilaisia koulutuksia. Olemme Green Care Finland ry:n jäsenyritys. Green Care -toiminta näkyy arjessamme muun muassa eläinavusteisena ja luontolähtöisenä asiakastyönä. Toimitilamme sijaitsevat Tampereen Viinikassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Teemme työtä suurella sydämellä ja vahvalla ammattitaidolla avoimeen ja dialogiseen asiakassuhteeseen pyrkien. Erityisosaamisenamme ovat eläinavusteisuus, toiminnallisuus sekä monipuolinen menetelmäosaaminen osana suunnitelmallisia ja tavoitteellisia työskentelyprosesseja. 

ARVOT

Kelopuun arvot näkyvät niin asiakastyössä kuin työyhteisössä. Arvot ohjaavat ja takaavat laadukkaan asiakastyön sekä työntekijöiden työhyvinvoinnin.

  • Kunnioittava kohtaaminen
  • Asiakkaan ainutlaatuisuuden arvostaminen
  • Lapsen ja perheen edun puolustaminen
  • Avoimuus ja luottamuksellisuus
  • Luontosuhteen vaaliminen
  • Kannustus ja kehitysmyönteisyys

 Lisäksi sitoudumme noudattamaan toiminnassamme Green Care Finland ry:n eettisiä ohjeita.

GREEN CARE

Palveluidemme tavoite on yksinkertaistettuna asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen. Kokemuksemme perusteella luontolähtöinen hyvinvointia tukeva toiminta on tehokasta, vaikutukset asiakkaan arkeen siirrettäviä sekä pitkäkestoisia. Green Care -toiminnan hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyydestä, toiminnallisuudesta sekä yhteisöllisyydestä.

Luonto on toiminnassamme tapahtumapaikka, joka määritellään asiakkaan oman luontosuhteen mukaisesta. Toiselle se voi olla metsä, toiselle kaunis näkymä parvekkeelta, joku voi nauttia maatilan elämästä. Toiminnallisuus ja yhteisöllisyys tukevat toisiaan ja liittyvät vahvasti yhteen asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa. Toiminnallisuudessa näkyvänä elementtinä on eläinavusteisuus ja liikunnallisuus. Eläinten kautta työskentelyyn saadaan syvyyttä, aktivointia ja toisaalta myös mahdollisuuden rauhoittua. Toiminnallisuuden kautta tuemme asiakkaan yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä itsetuntoa. Toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden yhdistämisestä konkreettisina esimerkkeinä ovat perhetapaamiset sekä ryhmä- ja leiritoiminta, jotka mahdollistavat osallisuuden kokemuksen. Green Care toiminnan kautta haluamme auttaa asiakkaita löytämään omat arkiset voimavaransa heidän omassa elinpiirissään, jotta työskentelyn positiiviset vaikutukset ja hyvinvoinnin lisääntyminen jatkuvat myös työskentelysuhteen päätyttyä.

ELÄINAVUSTEISUUS KELOPUUN TOIMINNASSA

Eläimillä on merkittävä rooli psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukemisessa. Toteutamme eläinavusteista asiakastyötä työntekijöiden omien koirien sekä hevosen kanssa, jolloin eläimet ovat tuttuja ja toimintaan soveltuvia. Usein näiden karvakorvien tapaamiset ovat tärkeimpiä ja merkityksellisimpiä tapaamisia nuorten näkökulmasta, sillä eläimen avulla työskentelyyn tulee lisää syvyyttä ja tunteiden näyttäminen ja käsittely on helpompaa. Eläinten avulla pystymme tarjoamaan mahdollisuuden uusien taitojen oppimiseen motivoivalla ja turvallisella tavalla. Eläin on aidosti läsnä, peilaa ihmisen tunnetiloja ja antaa rehellisen ja suoran palautteen oman toimintansa kautta.

 

KOIRAT

Erityisesti työskentelyn alkuvaiheessa koirien terapeuttinen läsnäolo vähentää nuoren jännitystä. Koirat ovat sosiaalisia ja ottavat vahvasti kontaktia, jolloin nuoren on helpompi lähteä keskustelemaan omista asioistaan koiran pehmentäessä tunnelmaa. Koirat osallistuvat tapaamisiin suunnitelmallisesti. Koirien avulla voi harjoitella vastuun ottamista, tunneilmaisua, hellyyden antamista ja vastaanottamista sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja.