Palvelut


Kelopuun palvelut on jaoteltu lastensuojelun avohuollon tukitoimina tarjottaviin palveluihin sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin. Kelopuun tarjoamat palvelut toteutetaan palveluprosesseina, joissa jokaisen asiakkaan työskentelyyn sisältyy intensiivinen vaihe, mahdollisuus ryhmätoimintaan sekä räätälöidysti muiden menetelmien hyödyntämistä, mm. sosiaalipedagogista hevostoimintaa.

 

Avustajakoira Kerttu

Avustajakoira Kerttu

Avohuollon tukitoimina tarjottavat palvelut

Avohuollon tukitoimina tarjottavat palvelut on tarkoitettu lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen sellaisissa tilanteissa, joissa lapsen kasvu ja kehitys ovat vaarantuneet. Avohuollon tukitoimien tärkein tavoite on tukea perheitä pysymään yhdessä ja mahdollistaa tuen avulla lapsen asuminen kotona. Työskentelyn sisältö painottuu perheen arjen ja mahdollisesti kriisiytyneen tilanteen vakauttamiseen sekä perheen voimavarojen löytämiseen ja vahvistamiseen. Avohuollon tukitoimina järjestettävien palvelujen tavoitteet mietitään yhdessä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Ryhmä- ja leiritoiminta on olennainen osa avohuollon tukitoimina tarjottavia palveluja. Nuorille ja vanhemmille on omat ryhmänsä. Ryhmätoiminnan avulla vahvistamme nuorten osallisuutta, itsetuntoa ja tarjoamme elämyksiä ja voimaantumisen kokemusta sosiaalisesti turvallisissa ja tuetuissa tilanteissa. Ryhmät ovat suunnitelmallisesti toteutettuja, yksilölliset tavoitteet huomioonottavia toiminnallisia ryhmiä. Vanhemmille on oma vertaistuellinen vanhempainryhmä, jossa painopiste on vanhemmuuden tukemisessa sekä arkisten voimavarojen vahvistamisessa.

 

Tehostettu perhetyö

Tehostettua perhetyötä tarjotaan perheille intensiivisenä tukena kriisitilanteissa tai tukimuodoksi kiireellisen sijoituksen päätyttyä lapsen kotiutumisen tueksi. Työskentely tapahtuu työparina koko perheen kanssa erilaisilla kokoonpanoilla. Työskentely on intensiivistä, joten se vaatii sitoutumista ja motivoitumista muutoksiin koko perheeltä. Työskentelyn painopiste on arjen vakauttamisessa, perhedynamiikan parantamisessa sekä perheen voimavarojen vahvistamisessa.

 

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on toiminnallinen palvelumuoto lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat elämäänsä tueksi ja suunnannäyttäjäksi ulkopuolista aikuista. Ammatillinen tukihenkilö on lastensuojelun ammattilainen, joka tarjoaa lapselle monipuolista tukea syrjäytymisen ehkäisemiseksi, lapsen osallisuuden lisäämiseksi sekä voimavarojen vahvistamiseksi. Työskentely tapahtuu lapsen omassa toimintaympäristössä: kotona, koulutöiden parissa, harrastuksissa jne. Ammatillisen tukihenkilötoiminnan kautta työntekijä vahvistaa lapsen itsetuntoa ja toimintakykyä, jotta vältyttäisiin avohuollon vahvemmilta tukitoimilta.

 

Jälkihuolto

Jälkihuolto on palvelu lastensuojelulain mukaisessa jälkihuollossa oleville nuorille ja nuorille aikuisille. Jälkihuolto on kokonaisvaltaista tukea ja ohjausta itsenäistymiseen, arjenhallintaan sekä omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Jälkihuollon työskentelyn sisältö suunnitellaan asiakaskohtaisesti sosiaalityöntekijän kanssa. Jälkihuollon avulla nuorta tuetaan löytämään oma paikkansa yhteiskunnassa, vahvistamaan häntä oman elämänhallinnan ylläpitämisessä sekä tulevaisuuden suunnitelmien rakentamisessa.

 

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on sisällöltään vastaavaa palvelua kuin jälkihuolto. Tuetussa asumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan. Tarvittaessa autamme asunnon etsimisessä. Tuki on suunnattu asumiseen, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Kysy lisää kauttamme järjestyvistä tukiasunnoista  nuorille.

 

Sijaisperheiden tuki

Sijaisperheille tarjoamme tukea vanhemmuuteen ja kasvatuksellisiin kysymyksiin avohuollon tukitoimien mukaisilla työskentelymuodoilla, kuten perhetyöllä, ammatillisella tukihenkilötoiminnalla perheen lapsille sekä vertaistuellisilla ryhmillä. Autamme myös sijaisvanhempia lomajärjestelyissä järjestämällä lapsille retki- ja leiritoimintaa sekä tarvittaessa tarjoamalla työntekijän asumaan perheen kotiin vanhempien loman ajaksi.

 

Ennaltaehkäisevät palvelut

Leiritoiminta

Retki- ja leiritoiminta ovat olennainen osa avohuollon palveluja, mutta tarjoamme niitä myös ennaltaehkäisevänä palveluna. Järjestämme tarpeen mukaan retkiä ja leirejä eri kohderyhmille, esim. nuorille ja perheille. Toimitilamme Niihaman virkistysalueella tarjoavat erinomaiset puitteet leiritoimintaan.

 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta (SPHT) on ennaltaehkäisevä ja korjaava sosiaalisen kuntoutuksen menetelmänä. Toimintaa voidaan toteuttaa yksilö- ja ryhmätoimintana. SPHT on syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävä toimintaa. Toiminnassa korostuvat yhteisöllisyys, elämyksellisyys, toiminnallisuus ja dialogisuus. Toiminnasta vastaa lastensuojelun ammattilainen, jolla on sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajan koulutus. Yksilötyöskentelyt toteutamme työntekijän omalla hevosella. Ryhmätoimintakerroilla, jolloin tarvitsemme useampia hevosia,  käytämme Niihama Riding Oy:n luotettavia opetushevosia. Lisää tietoa eläinavusteisuudesta löytyy Kelopuu-otsikon alta.

Avustajahevonen Pirma

Avustajahevonen Pirma

 

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia, haasteita oppimisessa/koulunkäynnissä tai perheille, jotka tarvitsevat perheenjäsenen neuropsykiatrisista haasteista johtuen tukea arjen sujumiseen. Valmennus on yksilöllisesti suunniteltua, tavoitteellista ja käytännönläheistä toimintaa, jossa painopiste on ratkaisukeskeisyydessä ja positiivisessa vahvistamisessa. Valmennuksen toteuttaa lastensuojelun ammattilainen, jolla on neuropsykiatrisen valmentajan koulutus

 

Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta

Kelopuu aloittaa syksyllä 2017 yhteistyössä Pelastakaa Lapset Ry:n kanssa lasten yhteisöllisen ryhmätoiminnan Tampereen Niihamassa ratsastuskeskuksen yhteydessä, noin 7 km päässä Tampereen keskustasta. Yhteisöllinen ryhmätoiminta on kehitetty vaihtoehdoksi tukiperhetoiminnalle, koska sopivia tukiperheitä ei löydy kaikille haluaville ja tukiperheen odotusaika on usein pitkä. Kelopuun lasten yhteisöllisessä ryhmätoiminnassa painottuu luontolähtöisyys, liikunnallisuus sekä mahdollisuus sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan.